Thêm mới chức danh/phòng ban

Bước 1: Bấm dấu cộng để mở hộp thoại thêm mới. (Tạo phòng ban, tạo chức danh).

Bước 2: Nhập tên chứng danh/phòng ban để thêm và bấm Lưu

themmoiphongban 1

 
 
 
 

Linh Kiện

Thiết Bị Tin Học

17.500.000 đ
14.500.000 đ
21.500.000 đ
19.499.000 đ
12.500.000 đ
10.990.000 đ