Giao dịch chi tiền

Để thực hiện giao dịch Chi tiền, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Chi tiền để vào giao diện chi tiền.

  • Các khoản tiền thường phải chi như mặt bằng, nhân viên, điện nước ….

Tại màn hình phiếu ch9 tiền, nhập các ô thông tin tương ứng:

  • Mã phiếu: có thể nhập vào theo ý muốn hoặc bỏ trống để phần mềm tự tạo mã.

  • Đối tượng nhận: Lựa chọn 1 trong 4 nhóm đối tượng gồm nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng hoặc 1 nhóm đối tượng nào đó khác.

  • Tên người nhận: Tương ứng với đối tượng ở mục trên, khi chọn đối tượng nào thì ở mục này sẽ có danh sách các đối tượng đó đã lưu trong phần mềm. Nếu chưa có thì có thể tạo mới bằng cách bấm vào dấu cộng “+” để thêm. Ví dụ mục đối tượng nộp chọn là Nhân viên, thì ở mục Tên người nộp sẽ có danh sách các nhân viên đã được tạo trong phần mềm.

  • Giá trị: Là số tiền chi ra

  • Phương thức: Được lựa chọn 1 trong 3 phương thức để thanh toán gồm tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ.

  • Lý do: ghi chú về khoản tiền chi ra.