Phân loại hàng hóa

Phần mềm chia 3 hình thức hàng hóa cơ bản gồm hàng hóa đơn thuần, hàng hóa là dịch vụ và hàng hóa là hình thức combo – đóng gói.

a. Hàng hóa:
  • Là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng (tồn kho) một cách trực tiếp. Ví dụ như: bánh, kẹo, áo, quần…

  • Và hàng nhập về, khi bán hàng hoặc nhập hàng, tồn kho sẽ được cập nhật trực tiếp.

b. Dịch vụ:
  • Là những hàng hóa phi vật chất. Ví dụ như: Tiền công ship hàng, phí phục vụ…

  • Hàng dịch vụ không có số liệu liên quan tới tồn kho.

c. Combo – đóng gói:
  • Là những hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp nhiều loại hàng đơn lẻ khác nhau. Ví dụ như: giỏ quà bao gồm: café, rượu, bánh…

  • Khi một hàng hóa thuộc loại Hàng combo – đóng gói được bán ra, hệ thống sẽ tự động giảm tồn kho cho các hàng hóa nguyên liệu/thành phần. Giá vốn của hàng combo- đóng gói là tổng giá vốn của hàng hóa nguyên liệu/thành phần.