Thêm mới bảng giá

Bước 1: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa.

Bước 2: Bấm chọn tab Giá bán, tại mục Thêm mới bấm chọn dấu để mở giao diện thêm mới bảng giá.

Tại bảng thông tin bảng giá:

Tên bảng giá: Nhập tên của bảng giá cần tạo.

Hiệu lực: chọn thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của bảng giá.

Trạng thái: Tích chọn vào ô áp dụng để có thể áp dụng ngay bảng giá sau khi tạo.

Tại bảng Phạm vi áp dụng:

Có 5 hình thức phạm vi: toàn bộ hệ thống, toàn bộ người tạo, người tạo, toàn bộ khách hàng và nhóm khách hàng.

Tại dòng nhóm bàn: Mục này người dùng có thể áp dụng bảng giá theo từng khu vực cụ thể. Tại bàn thuộc nhóm hàng mà người dùng đã tạo bảng giá thì lúc chọn món giá sẽ tự động thay đổi theo bảng giá mà người dùng đã tạo.

Tại bảng Thiết lập nâng cao:

Là nơi để thiết lập cách thức để xây dựng bảng giá.

Đơn giá: có thể cộng thêm hoặc giảm bớt bằng 1 số tiền hoặc bằng 1 tỷ lệ %.

Tích chọn ô “Tự động thay đổi theo giá chung” nếu muốn áp dụng cộng trừ thêm từ giá chung mặc định.

Tích chọn ô “Kết quả tính toán được làm tròn đến hàng đồng” để làm tròn giá bán ra.

Tích chọn ô “Tạo danh sách sản phẩm theo bảng giá chung” để tạo ra bảng giá mới từ tất cả sản phẩm đang có trong bảng giá chung với 1 công thức tăng giảm ở phía trên.