Sử dụng trình quản lý in

Đối với chức năng này sẽ giúp cho người dùng tối ưu về vấn về in hóa đơn, khi bật chế độ sử dụng trình quản lý in thì người dùng có thể in hóa đơn mà không cần xem trước bản in.

Cách cài đặt sử dụng trình quản lý in

Bước 1: Tại dòng sử dụng trình quản lý in, gạt nút qua trạng thái màu xanh để mở.

Bước 2: Nhấn vào dòng chữ Tải trình in, sau đó tải trình in phù hợp với máy tính

Bước 3: Cài đặt trình in

Bước 4: Lưu thay đổi

Sau đó tại dòng cài đặt in thanh toán để cài đặt máy in để thanh toán

sudungqlin 1

  • Thiết đặt máy in thanh toán cho phù hợp với máy in tại cửa hàng, mỗi cửa hàng sẽ có cách đặt tên máy in khác nhau, khổ giấy cũng sẽ tùy vào từng loại máy in tại cửa hàng