Cập nhật thông tin người dùng

 

  • Tại danh sách nhân viên, bấm chọn nhân viên muốn cập nhật thông tin, bấm nút Cập Nhật để vào giao diện cập nhật.

  • Giao diện cập nhật giống với giao diện tạo người dùng/nhân viên mới. Tiến hành chỉnh sửa các thông tin và lưu lại để hoàn tất việc cập nhật.

  • Các tính năng khóa tài khoản, chuyển trạng thái tài khoản chưa xác minh cũng được thực hiện tại giao diện Cập nhật.

  • Đối với việc xóa tài khoản thì sẽ thực hiện ngay ở màn hình chính.

    capnhatnguoidung 1