Thêm mới chức danh/phòng ban

Bước 1: Bấm dấu cộng để mở hộp thoại thêm mới. (Tạo phòng ban, tạo chức danh).

Bước 2: Nhập tên chứng danh/phòng ban để thêm và bấm Lưu

themmoiphongban 1