Cập nhật chức danh/phòng ban cho người dùng/nhân viên

Bước 1: Tại danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần cập nhật.

Bước 2: Bấm nút Cập Nhật để xuất hiện hộp thoại cập nhật, bấm nút Tiếp tục để qua giao diện thứ 2, giao diện Thông tin vai trò.

Bước 3: Tiến hành chọn chức danh/phòng ban và bấm Cập Nhật.