Lịch sử thao tác

Bước 1 : Trên phần mềm bán hàng nhấn vào biểu tượng Quản lý . Sau đó chọn vào mục Lịch sử thao tác

Bước 2 : Chọn lịch sử thao tác mà chúng ta muốn tìm bao gồm : Lịch sử thao tác về hàng hóa, giao dịch, đối tác, sổ quỹ, khuyến mãi, báo cáo, hệ thống

lichsuthaotac 1

Bước 3 : Tiếp theo trọn tên nhân viên muốn tìm kiếm lịch sử thao tác nhân viên đó đã làm những gì trong phần mềm

Bước 4 : Chọn mục thao tác bao gồm : thêm mới, cập nhật, xóa, hủy, import, export, đăng nhập, đăng nhập

Bước 5 : Chọn thời gian muốn xem bao gồm : theo tuần, theo tháng, theo năm