Quản lý giao dịch xuất/hủy

  • Tương tự bố cục các phần hóa đơn, trả hàng bán thì gồm các tính năng tạo mới, lọc cơ bản và nâng cao, xem chi tiết các giao dịch xuất hủy.

  • Thao tác nhanh để in lại, xuất file, hủy bỏ giao dịch xuất hủy, sao chép hóa đơn xuất hủy để tạo ra giao dịch xuất hủy tương tự nếu cần hủy nhiều lần các sản phẩm giống nhau.