Cách sao lưu dữ liệu

Bước 1: Vào icon https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBQhWuMj2-LaiFQUv4%2F-MQBVy6TQKrggICPVGTn%2F0.png?generation=1609748964593922&alt=media bên góc phải của phần mềm

Bước 2: Chọn https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBQhWuMj2-LaiFQUv4%2F-MQBVy6Ub9mF2OYHyFbh%2F1.png?generation=1609748964589255&alt=media

Bước 3: Chọn https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBQhWuMj2-LaiFQUv4%2F-MQBVy6V45cBoHaRG8FG%2F2.png?generation=1609748964588211&alt=media

Bước 4: Chọn vào https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBQhWuMj2-LaiFQUv4%2F-MQBVy6WBwRvltYqroxf%2F3.png?generation=1609748964588689&alt=media sau đó dữ liệu sẽ được lưu về máy hoặc nhấn vào  thì dữ liệu sẽ được lưu trên hệ thống