Đồng bộ dữ liệu

Chức năng đồng bộ dữ liệu sẽ giúp cho người dùng tự động đồng bộ dữ liệu của tài khoản lên Google Drive, dữ liệu sau 5 phút sẽ tự động đồng bộ 1 lần.

‌Với chức năng này, người dùng chỉ cần nhập tài khoản Gmail đang sử dụng, sau đó Cấp quyền thì tự động dữ liệu sẽ đồng bộ với tài khoản Gmail của người dùng

‌Một khi mất dữ liệu hoặc người dùng có nhu cầu chuyển đổi sang máy khác thì chỉ cần khôi phục dữ liệu từ Google Drive

Muốn mở chức năng này lên thì làm như sau:

Bước 1: Quản trị viê n https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MRSzH6jpYc8j0Qxfnfb%2F-MRSzjtSGUCD6ptpwWCO%2F0.png?generation=1611115987288491&alt=media

Bước 2: Vào Thiết đặt cửa hàng

Bước 3: Chọn https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MRSzH6jpYc8j0Qxfnfb%2F-MRSzjtTRPOPFD6pCyM8%2F1.png?generation=1611115987298745&alt=media

Bước 4: Gạt nút chỗ https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MRSzH6jpYc8j0Qxfnfb%2F-MRSzjtUEBUKWoUQ9GWV%2F2.png?generation=1611115987291654&alt=media

Bước 5: Nhấn https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MRSzH6jpYc8j0Qxfnfb%2F-MRSzjtVu9p75NCWrlLN%2F3.png?generation=1611115987290808&alt=media

Bước 6: Nhập tài khoản Gmail

dbdl 1