Thêm mới và chỉnh sửa mẫu in

Để vào phần quản lý các mẫu in thực hiện thêm hoặc chỉnh sửa mẫu in:

Bước 1: Chọn biểu tượng Máy In bên menu điều hướng trái.

Bước 2: Bấm nút dấu “ + ” để thêm mới mẫu in/ hoặc biểu tượng cây bút để chỉnh sửa mẫu in.

Bước 4: Chọn Khổ giấy.

Bước 5: Thực hiện chỉnh sửa mẫu in.

Bước 6: Bấm lưu để hoàn tất.

 

  • Các trường dữ liệu động hỗ trợ liên quan đến thông tin cửa hàng, thông tin hóa đơn, thông tin sản phẩm, chi nhánh, thông tin khách hàng lựa chọn trong các mục tương ứng để sử dụng.

  • Khi chọn các trường này, dữ liệu sẽ được tự động điền vào mẫu in khi bán hàng hoặc giao dịch.

  • Hỗ trợ 7 loại mẫu in dành cho 7 nghiệp vụ giao dịch chính. Không giới hạn số lượng mẫu dành cho mỗi loại nghiệp vụ.

Giao diện thiết lập thao tác máy in

tm 1

  • Các trường dữ liệu động hỗ trợ liên quan đến thông tin cửa hàng, thông tin hóa đơn, thông tin sản phẩm, chi nhánh, thông tin khách hàng lựa chọn trong các mục tương ứng để sử dụng.
  • Khi chọn các trường này, dữ liệu sẽ được tự động điền vào mẫu in khi bán hàng hoặc giao dịch.
  • One Mart Việt hỗ trợ 7 loại mẫu in dành cho 7 nghiệp vụ giao dịch chính. Không giới hạn số lượng mẫu dành cho mỗi loại nghiệp vụ.