Phân loại hàng hóa

1.Hàng hóa:
Là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng (tồn kho) một cách trực tiếp. Ví dụ như: bánh, kẹo, áo, quần…
Và hàng nhập về, khi bán hàng hoặc nhập hàng, tồn kho sẽ được cập nhật trực tiếp.
2.Dịch vụ:
Là những hàng hóa phi vật chất. Ví dụ như: Tiền công ship hàng, phí phục vụ…
Hàng dịch vụ không có số liệu liên quan tới tồn kho.
3.Combo – đóng gói:
Là những hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp nhiều loại hàng đơn lẻ khác nhau. Ví dụ như: giỏ quà bao gồm: café, rượu, bánh…
Khi một hàng hóa thuộc loại Hàng combo – đóng gói được bán ra, hệ thống sẽ tự động giảm tồn kho cho các hàng hóa nguyên liệu/thành phần. Giá vốn của hàng combo- đóng gói là tổng giá vốn của hàng hóa nguyên liệu/thành phần.