Xem thông tin thẻ kho

  • Thẻ kho ghi nhận lịch sử thay đổi số lượng hàng hóa qua mỗi lần hàng hóa có phát sinh giao dịch

⁕ Ví dụ: nhập hàng /bán hàng /luân chuyển hàng hóa /kiểm hàng.

  • Thao tác: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng cần xem lịch sử bán hàng, kích chọn vào tab Thẻ kho.

    thekho 2