Nhập vào – xuất ra bảng giá dạng file excel

Để tạo nhanh bảng giá hoặc để xuất file kiểm tra có thể dùng tính năng xuất file bảng giá, chỉnh sửa sau đó lưu lại và tải lên tại nút Nhập file.