Quản lý giao dịch trả hàng nhập

Quản lý giao dịch trả hàng nhập
  • Tương tự bố cục các phần hóa đơn, trả hàng bán thì gồm các tính năng tạo giao dịch trả hàng nhập , lọc các hóa đơn trả hàng nhập, xem chi tiết hóa đơn trả hàng nhập.

  • Thao tác nhanh để in lại hóa đơn trả hàng nhập, hủy bỏ hóa đơn trả hàng nhập, sao chép hóa đơn trả hàng nhập để tạo ra giao dịch trả hàng tương tự nếu cần trả nhiều lô hàng giống nhau.