Giao dịch trả hàng bán

Để thực hiện giao dịch trả hàng nhập, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng để mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Trả hàng bán để vào giao diện trả hàng bán.

 

Có 3 cách để tìm hóa đơn đã bán gồm:

  • Gõ mã hóa đơn tại ô tìm kiếm theo mã hóa đơn.

  • Gõ tên khách hàng để lọc ra hóa đơn của cùng 1 khách hàng tại ô tìm kiếm theo tên khách hàng.

  • Lọc hóa đơn theo thời gian đã bán để khoanh vùng hóa đơn tìm kiếm nếu không nhớ tên khách hàng (ví dụ bán khách lẻ), không nhớ mã hóa đơn.

Sau khi tìm được hóa đơn, bấm CHỌN để thực hiện mở giao diện trang Trả hàng bán.

Trường hợp trả hàng (không đổi): Tại khu vực số 1 hình bên dưới, bấm chọn số lượng hàng cần trả sau đó bấm chọn Trả hàng để hoàn tất.

⁕ Trường hợp Trả hàng có đổi hàng:

  • Tại khu vực số 1 hình bên dưới, bấm chọn số lượng hàng cần trả.

  • Tại khu vực số 2 hình bên dưới, bấm chọn hàng ở bên danh sách hàng, hoặc quét mã vạch ở ô tìm kiếm hàng để đưa hàng cần đổi vào danh sách.

  • Sau đó bấm nút Trả hàng để hoàn tất.

     

2.Cách thiết lập để in hóa đơn trả hàng bán