Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán lẻ Nam Trường Thịnh

 

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán lẻ Nam Trường Thịnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán lẻ

Màn hình bán hàng

Thiết đặt cơ bản

Cách bán hàng trên phần mềm

Cách cài đặt app và kết nối điện thoại với máy tính dùng cho bản OFFLINE

Cách đồng bộ, sao lưu và backup dữ liệu dùng cho bản OFFLINE

Quản lý mẫu in

Thao tác lịch sử 

Quản lý người dùng

Quản lý hàng hóa

Quản lý hàng hóa

  1. Phân loại hàng hóa
  1. Quản lý nhóm hàng
  2. Thêm thuộc tính
  3. Cập nhật thông tin hàng hóa
  4. Xem thông tin thẻ kho
  5. Xóa hàng, ngừng kinh doanh hàng
  6. In mã vạch

Thiết lập bảng giá

Tạo phiếu kiểm kho, quản lý phiếu kiểm kho

Quản lý giao dịch 

Quản lý đối tác

Quản lý sổ quỹ

Quản lý khuyến mãi

Cách xem báo cáo